Додаток до частини 3.1. Яковенко Наталя. Паралельний світ.


Попередня     Головна     Наступна
Додаток до частини 3.1.


Панегірики князям Острозьким і Заславським (1553-1657)l. Colosvarinus Emericus. De Tamoviensibus nuptiis oratio. — Cracoviae, In officina Marci Szarfenbergii 1553 [текст панегірика мною не знайдений; датується за згадкою у Влодзімєжа Дворжачка52 ].

2. Kochanowski Jan. Epitalamium na wesele... Krzysztofa Radziwiłła Książęcia... i ... Księżny Katarzyny Ostrogskiej, wojewodzianki kijowskiej etc. Anno 1578, 27 Julii53 (реедиція: Kochanowski J. Dzieła polskie. T. 2 / Opr. Julian Krzyżanowski. — Warszawa, 1952. — S. 129-132).

3. Смотрицький Герасим. Предсловіє к благовЂрному u православному всякого чина, возраста же u сана читателеви (передмова до «Острозької Біблії»). — Острог, 1581 (репринтне перевидання: Библіа сирЂчь книги Ветхаго u Новаго ЗавЂта. — Москва-Ленинград, 1988; останнє академічне перевидання передмови: Українська література XIV-XVI ст.: Бібліотека української літератури. — К, 1988. — С. 200-212, 459-462).

4. Смотрицький Герасим. Ясне освецоному и велможному Княжати а Пану Александрови Константиновичови, Божією милостию Княжати Острозскому (передмова до «Ключа Царства Небесного»). — Острог (Вільно?), 1587 (останнє академічне перевидання: Українська література XIV-XVI ст. — C. 212-220).52 Dworzaczek W. Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. — Warszawa, 1985. — S. 180, 255. У другій згадці (с. 255) панегіриста названо Łosvarinus, що є, очевидно, друкарською помилкою; йдеться, безперечно, про особу з родини Колошварі (пор. виданий 1590 р. у Кракові «Epicedium» Єремії Колошварі на загибель Якуба Струся, дедикований Янові Замойському з підписом cliens humillimus, а також пор. пізніших слуг Томаша Замойського S. Colosvari та J. Kołoswary: AGAD, AZ, rps 721 nr 45-48, rps 2770, k. 65, 71). Автор панегірика 1553 p. — philosophiae et eloquentiae professor Краківської академії.

53 Опублікований пізніше: Kraków, Drukarnia Łazarzowa 1584.5. Ostrowski I[acobus]54. Epithalamion de nuptiis illustrissimi Principis in Ostróg Domini Ianussii... et Catherinae ... Sebastiani Lubomirski ...filiae. — Cracoviae, In officina Jac. Sibeneycheri 1597.

6. Mirecki A.J. Euterpae sive nuptiae ....Janussii Ducis in Ostrog. ..Catharinae Lubomirsciae... — Cracoviae 1597 (текст панегірика відомий лише за бібліографічною згадкою).

7. Niegoszewski Stanislaus55. Epithalamium illustrissimi Janussii Ducis Ostrogiae ... et ... Catharinae Lubomirska... — Cracoviae 1598.

8. Pecalides Simon56. De bello Ostrogiano ad Piantcos cum Nisoviis libri quattuor. — Cracoviae, In officina Andreae Petricovii 1600.

9. Zbylitovius Andreas. In natalem... Basilii Alberti, filii... Janussii Ducis Ostrogiae... — Cracoviae 1600 (текст відомий лише за згадками57).

10. Pесаlides Simon. Epithalamium in nuptiis ...Joannis Foelicis Herbult de Fulstin... et .... Elizabetae Zaslavianae de Ostróg... — Leopoli 1601 [друкарня не зазначена] (унікат BZNO, nr 474).54 Про о. Якуба Островського — холмського шляхтича, францисканця, з 1607 р. краківського каноніка († 1638) див.: Kowalska H. // PSB, t. 24, s. 551-552. Про зв'язок з кн. Острозькими в цій біографічній довідці не згадано, хоча Кардашевич прямо говорить про надвірну службу Островського кн. Янушу (Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. — S. 286), а сам майбутній канонік називає себе в короткій дедикації тому-таки Янушові servitor humillimus. Три пізніші панегірики Островського див. далі.

55 Про відомого поета, мандрівника й автора подорожніх щоденників Станіслава Неґошевського (пар. бл. 1565/1570 — † після 1607) див.: Barycz H. // PSB, t. 22, s. 765-767. Панегірик на честь кн. Януша, на думку Генрика Барича, був написаний під час проживання поета в Кракові — «w poszukiwaniu mecenasa».

56 Про Шимона Пекаліда та його поему див.: «Що за війну описує Шимон Пекалід...» у цій книжці.

57 Abricht R. Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego // Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. X. — Kraków. 1904. — S. 18. Поет Анджей Збилітовський, за спостереженнями Рудольфа Абріхта, став клієнтом Януша Острозького наприкінці життя, коли осів у родинному селі над рікою Дунайцсм на Підгір'ї, тобто в «зоні впливу» князя. Зокрема, кн. Янушу дедиковано й одну з найвідоміших поем Збилітовського «Wieśniak», написану 1600 p. (Ibidem, s. 5-6, 17-18); дедикація згаданого тут панегірика теж містить формулу служби: «cum his obsequia mea Magnificae Dominitati Tuae commendo» (Ibidem, s. 18).11. Mądrowicz Andreas58. Carmen nuptiale ...Joannis Felstini Herburt et... Elisabetha Zaslawska — Lwów, [W drukarni Mądrowicza] 1601 (текст панегірика мені розшукати не вдалося).

12. [Наливайко Даміан]. Ляментъ Дому Княжатъ Острозскихъ над зешлым c того свЂта ясне освецонымъ Княжатем Александром Конъстантиновичом Княжатем Острозским .... — [Дермань], 1603 (опубл.: Die älteste ostslawische Kunstdichtung, 1575-1647. Erster Halbband / Herausgegeben von Hans Rothe. — Giessen, 1976. — S. 118-124).

13. Mucharski Piotr59. Rythm wesoły ... (на прибуття до Кракова Анни з Штемберка Олександрової Острозької). — S.a., s.l. [близько 1609 p.] (примірник: BJ, nr 972 І; мною de visu не проглянутий).

14. Sleszkowski Sebastian60. Oratio panegyrica illustrissimo Domino Janussio in Ostrog, comiti in Tarnow... VII. Calendis Octobris anno Domini 1612. — Cracoviae, Typis Simonis Kempinii [1612].

15. Mucharski Petrus. Epithalamium illustrissimis novis conjugibus Stanislao comiti in Wisnicz Lubomirski .... et Sophiae Alexandri Ducis in Ostrog... filiae concinnatum. — Cracoviae, In officina Andreae Petricovii 1613.

16. Melchiorowic Alexander61. Oratio panegyrica illustrissimo Principi ...Janussio Duci in Ostrog ... dicata VI. Idus

Februarii anno salutis 1613. — Cracoviae, Apud Simonem Kempinium [1613].

17. Majkowski Stefan. Arma sapientiae, quae... Georgio Duci ab Ostrog... novo philosophiae Bellerophonti contra Chimeram errorum duce Aristotele eunti, dii et heroes concessere utraque poesis pinxit... — Ingolstadii, Ex typographeo Andreae Angermarii 1613.

18. Skoworotka Georgius62. Xenium ...Janussio Dud in Ostrog dicatum. — Cracoviae, In officina Nicolai Lobii 1613.

19. Wresnanus Barthlomaeus63. In nuptiis ... Stanislai Lubomirski... et... Sophiae Ducissae ab Ostrog.. — Cracoviae 1613 (текст панегірика мені розшукати не вдалося).

20. CHARISTERION ob felicem ас exoptatum illustńssimi Principis Constantini Ostrogii Ducis ab extens nationibus favente, coelo in patńam reditum. A nobili studiosaque iuventute Collegii Jaroslaviensis SJ... datum anno Chństi 1615. — Leopoli, Excudit Christophorus Wolbramensis [1615]. Автор дедикації Christoforus Paczanowski64. Під віршованими партіями 10 студентських підписів.

21. Komorowic Ambrosius. Panegyricus ... Constantino Dud Ostrogiae... dum salvus et incolumis in Regnum Poloniae rediret ... dedicatus et oblatus. — Cracoviae 1615 [друкарня не вказана].

22. Śliwski Jakub65. Chleb duchowny albo kazanie... na anniwersarzu ...Alexandra Xiążęcia Ostrogskiego... — Kraków, 1615 [друкарня не вказана]. Автор гербового вірша Мацей Сливський.58 Про львівського писаря, згодом бурмистра і райцю Анджея Мондровича, ерудита й книговидавця (це його друкарня була продана Ісаї Балабану для руської друкарні в Стрятині), див.: Bicniarzówna J. // PSB, t. 20, s. 344-345.

59 Петро Мухарський (1594-1666), ярославський міщанин, вихованець Краківського (1608-1612) і Падуанського (1617-1619) університетів, був слугою, а з 1622 р. надвірним лікарем кн. Анни Костчанки: Hajdukiewicz L // PSB, t. 22, s. 241-243.

60 Про Ссбастяна Слешковського (бл. 1576-1648), міщанина з Велюня, медика та плідного письменника, вихованця Краківської академії та кількох закордонних університетів, надвірного лікаря Зиґмунта III, див.: Tazbir J. // PSB, t. 38, s. 561-563. Панегірик, очевидно, написано з нагоди відвідин Краківської академії кн. Янушем; інших зв'язків Слешковського з Княжим Домом не зафіксовано.

61 Мельхіорович, бакалавр Краківської академії, завдячував своїм навчанням кн. Янушу: в дедикації називає того «найщедрішим меценатом», завдяки якому він зробив свої перші кроки в студіях [primis labriis studia degustari]. Уміщений до панегірика розлогий «плач» за батьком кн. Януша, Василем Костянтином, дозволяє припускати давніший службовий зв'язок автора з Княжим Домом.

62 Сковоротки (Сковородки, Сковородчичі) — зем'яни-леиники Острозьких, власники однойменного села Сковоротки Кременецького повіту (пор. ревізію 1545 p.: Źródła dziejowe. — T. 6, s. 107). Згідно з реєстром подимного 1629 р., не названий на ім'я Сковородка тримав від кн. Домініка Заславського чотири поселення у Степанській волості Луцького повіту (Баранович Ол. Залюдненім... — С. 34), тобто службові зв'язки з Домом Острозьких зберігали силу й після переходу острозьких володінь до Заславських.

63 Bartłomej z Wrześni, письменник, професор Краківської академії.

64 На вірогідний клієнтарний зв'язок Криштофа Пачановського з Княжим Домом вказує те, що в цьому ж Ярославському колеґіумі у 1629-1630 рр. викладав о. Петро Пачановський, з 1641 р. — ректор іншого патронованого князями колеґіуму, Острозького.

63 Якуб Сливський, єзуїт, був сповідником кн. Анни Костчанки. У панегірику 1618 р. (див. нижче) він сам себе називає «kapłanem Domu» і «давнім слугою» кн. Анни, а з тексту панегірика 1623 р. (див. нижче) випливає його близькість до на той час уже покійного кн. Олександра Острозького († 1603).23. Wresnanus Barthlomaeus. Theolesia illustrissimo Domino ...Janussio ab Ostrog... pro natali die Joannis Władzimierz, infantis belluli, in Ostrog haeredis, IX Calendis Quinctilis nati, scripta et dicta ... — Cracoviae, In officina Basilii Skalski 1617.

24. Miedzyboz Andreas66. Ad Janussium Ducem in Ostrog... oratio gratulatona pro natali filii ipsius Joannis Włodzimierz nomine totius familiae edita. — Cracoviae, Typis Basilii Skalski 1617.

25. Śliwski Jakub. Na jaśnie oświeconego Adama Constantego Xiążęcia Ostrogskiego ... żałosny pogrzeb kazanie ... w Jarosławiu, na dzień 7 czerwca zgotowane. — Kraków, W drukarni Franciszka Cezarego 1618.

26. Pietas in illustrissimum Dominum Janussium Pautum Ducem in Ostrog etc. a nobili juventute Collegii Kostkoviani SJ brevi threnodia Jaroslaviae mense Domitiani exhibita. — Zamosci, Simon Nizolius Academiae typographus, 1619. Автор дедикації (Станіславу Любомирському: mecoenati observandissimo) Alexander Łosiatyński67. Під віршованими партіями 27 студентських підписів.66 Це — один із псевдонімів відомого єзуїтського проповідника та письменника, плоцького шляхтича Войтеха Росцішевського (1560-1619); див.: Natoński В. // PSB, t. 32, s. 282-284. Можливо, саме він — під іменем Międzyboż (у звертаннях — без титулу: «Mój drogi Panie Międzybożu») — є адресатом низки довірчих листів кн. Олександра Заславського 1616-1617 рр. (WAP w Krakowie, AS, rps 75, t. l, k. 43, 132, 145 etc.), з яких випливає близькість цієї особи до кн. Януша Острозького.

67 Можна з певністю твердити, що Олександр Лосятинський походив із родини волинських шляхтичів Лосятинських, давніх слуг Княжого Дому. Зокрема, у 1620 р. Миколай Лосятинський був намісником Лабунського замку, тримаючи «на службі» с. Решнівку Кременецького повіту (Володіння князів Острозьких на східній Волині (за інвентарем 1620р.) / Переклад, упорядкування і передмова Ірини Ворончук. — Київ-Старокостянтинів, 2001. — С. 305, 375). В інвентарі 1620 р. його названо тільки на прізвище; ім'я встановлене на підставі його листа з Лабуня від 8 IX 1621 до Томата Замойського з проханням залишити за ним село, котре «z łaski Ich Mściów» тримав його батько (AGAD, AZ, nr 409, k. 27).

88 Про відомого поета й ерудита, львівського міщанина Шимона Шимоповича (1558-1629), в контексті його клієнтарних зв'язків із родиною Замойських див.: Witusik A.A. Młodość Tomasza Zamojskiego. O wychowaniu і karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku. — Lublin, 1977. — S. 46-50 passim.27. Szymonowic Szymon68. Ode in repotiis illustrissimorum coniugum ... Thomae de Zamoscio ... et ... Catharinae Ducissae Alexandri Ducis de Ostróg .... filiae. — Zamosci, In officina Typografiae Academiae Zamoscensis 1620 (опубл.: Simonide Bendonski Opera omnia / Ed. A.M. Durini. — Varsoviae 1772).

28. Paczynski Maciej69. Juno pronubia illustrissimis coniugibus... Thomae de Zamoscio... et Catharinae Alexandri Ducis in Ostrog ... filiae ... oblata. — Zamosci, In officina Typografiae Academiae Zamoscensis 1620.

29. Stefanowic Melchior70. Epithalamia sacra, to jest przemowa przy ślubie i kazanie na przenosinach małżeńskich ... Thomasza Zamoyskiego ... i... Katarzyny z Ostroga... — Kraków, W drukarni Franciszka Cezarego 1621.

30. Ostrowski Jakub. Pamiątka pogrzebowa ... Xiążęcia Janusza z Ostroga... którą uczynił... przy pochowaniu ciała jego w Tarnowie dnia 3 listopada roku 1620. — Kraków, W drukarni Franciszka Cesarego 1621. Автор дедикації (вдові покійного, Теофілі Тарлувні) Adam Piekarski.

31. Piekarski Adam71. Smętny wyjazd z Polonnego... Zofiey z Ostroga Lubomirskiey..., którą ludzi zacnych wielki orszak dnia 16 stycznia z Ukrainy wyjachawszy aż do Wisznicza nie bez serdecznego żalu prowadził... — Kraków, W drukarni Andrzeja Piotrkowczyka 1623.

32. Ostrowski Jakub. Żal pogrzebowy przy trunnie... Zophiey Księżney z Ostroga Lubomirskiey ... dnia 15 lutego roku 1623 odprawiony. — Kraków, W drukarni Franciszka Cesarego 1623.69 Мацей Пачинський записаний під 1618 р. до альбому Замойської академії: «Matthias Adalberti Paczinsky, distr. Kremcnecensis in Volhinia» (Album studentów Akademii Zamojskiej, 1595-1781 / Opr. Henryk Gmiterek. — Warszawa, 1994. — S. 217). Про міщанське походження Пачинських свідчить нотатка «juratus» у записі до цього ж альбому під 1639 р. ще одного представника родини: «Lucas Joannis Paczynski, distr. Cremcnecensis, juratus» (ibidem, s. 164).

70 Про Мельхіора Стефанідеса (Стефановіца), першого ректора Замойської академії, далі її багаторічного професора, згодом львівського каноніка див.: Łempicki S. Działalność Jana Zamojskiego na polu szkolnictwa, 1573-1605. — Kraków, 1921. — S. 114 passim.

71 Домініканець Адам Пекарський, як видно з тексту самого панегірика, був сповідником кн. Софії. На користь тісного зв'язку з Домом Острозьких свідчить також складена ним дедикація до згаданого вище панегірика о. Якуба Островського.33. Śliwski Jakub. Rocznica sielska za duszę Alexandra Xiążęcia Jego Mości Ostrogskiego ..., w Grodzisku po Naświętszej Panny Poczęciu nazajutrz odprawiona w roku 1623. — S.l. [1623].

34. Stefanowie Melchior. Kazanie na niedzielę świąteczną Zesłanie Ducha Świątego przy chrzcinach szczęśliwie z wody i Ducha Świątego odrodzonej Gryzeldy Konstanciey... Tomasza na Zamościu Zamoyskiego... i... Katarzyny z Ostroga Zamoyskiey... córki... roku pańskiego 1623 odprawione. — Zamość 1624 (текст проповіді залишився для мене недоступний).

35. Smotrzyski Meletius. Jaśnie Oświeconemu Хіążęсіи Jego Mości X. Alexandrowi z Ostroga Zasławskiemu... (передмова до: "Apologia peregrinatiey do kraiów wschodnych". — Lwów, W drukarni Jana Szeligi 1628; репринтне перевидання: Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts and Facsimiles. Vol. 1. — Cambridge Mass. 1987).

36. Burkacki Adam72. AGALLIASIS tu Apollonos in adventu felici illustrissimorum Ducum de Ostrog... dedicata. — Cracoviae, In officina Matthiae Andreoviensis 1629.

37. Panselene seu virtutis et generis pleno fulgore ... luna splendescens. In funere ... Alexandri de Ostrog Ducis in Zaslaw ... symbolis virtutum e gentilitio stemmate et avitis maiorum imaginibus e patritio Romanorum ritu a nobili et studiosa Collegii Ostrogiani Societatis Iesu iuventute representata. — Leopoli, In officina typographiae Joannis Szeligae 1630. Автор дедикації — студент школи філософії Joannes Górski, автор заключного пасажу — студент школи філософії Alexsander Letowicki.

38. Twardowski Kasper73. Katafalk jaśnie oświeconemu Хіążęсіи Jego Mości Alexandrowi z Ostroga X. Zasławskiemu. — Lwów, W drukarni Jana Szełigi 1630.72 Адам Буркацький, на час написання панегірика студент Краківської академії, походив із родини волинської шляхти Буркацьких. Один із них, теж Адам, підписав звернення волинської шляхти 1603 р. до короля й сенату про підтримку Унії. Joannes Floriani Burkacki як волинський шляхтич записаний під 1655 р. до альбому Замойської академії (Album studentów Akademii Zamojskiej. — S. 217). Ще двоє згадуються у зв'язку з Військом Запорозьким: Сава Буркацький, посол від Війська до короля у 1633 p. (AGAD, AZ, 725, nr 62), і Лесько Буркацький, козак Чигиринського полку за реєстром 1649 р. (Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту / Підготували О.В. Тодійчук, В.В. Страшко, Р.І. Осташ, Р.В. Майборода. — К., 1995. — С. 37).

73 Коротку біографічну довідку й персліктворів поста Каспера Твардовського (бл. 1592 — перед 1641), міщанина з Самбора, див.: Nowy Korbut. T. 3. — Warszawa, 1965. — S. 360-361.39. Otrębosz Daniel74. Affekt radosny na dzień szczodry ... Książętom na Zasławiu ... roku pańskiego 1631 oświadczony. — Kraków, W drukarni Franciszka Cesarego [1631].

40. Karatan Joannes. Votum nuptiale ... Dud in Ostrog et Zaslaw [на весілля Владислава Домініка Заславського і Софії Ліґензянки]. — Cracoviae, In officina Mattheae Andreoviensis 1633 (примірник: BZHO 2207; мною de visu не проглинутий).

41. Petricius Joannes Innocentius75. Princeps Poloniae, seu Institutio primarii et in excelsa familia editi juvenis in Republica Polona. Ad illustrissimum Principem ... Vladislaum Dominicum Ducem in Ostrog et Zasław, comitem in Tarnow. — Cracoviae, In officina Francisci Caesarii 1633.

42. Czarnocki Wojciech SJ 76. Malogranat abo kazanie przy exequiach ... Anny z Sztemberku Xiężny Ostrogskiej ... miane w Jarosławiu ... 9 stycznia R.P. 1636. — Kraków, W drukarni Dr Franciszka Cezarego [1636].74 Це — вітальний вірш на запис до Краківської академії Домініка, Костянтина й Ісидора Заславських; у дедикації професор Академії Даніель Отрембош пише, що склав його «z powinności ku przezacncmu Domu».

75 Про Яна Петриція (1592-1641), вихідця зі львівських міщан, ерудита, медика та письменника, першого офіційного історіографа Краківської академії, див.: Hajdukicwicz L. // PSB, t. 25, s. 701-703. У цій біографічній довідці не коментується згадка Кардашевича про те, що Петрицій був вихователем Домініка Заславського (Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. — S. 286). Даний твір Петриція, написаний у жанрі «повчання володарю» і звернений до кн. Домініка, опосередковано підтверджує імовірність свідчення Кардашевича.

76 Певним «приглушеним сиґналом» можливої клієнтарної лінії у кар'єрі єзуїтського теолога і проповідника о. Войтеха Чарноцького (1592-1658) є його ректорство в Острозькій єзуїтській колеґії (1629-1633) та пізніше кількарічне перебування в Ярославі (Grzebień L. SJ. Słownik jezuitów polskich. 1564-1990. T. 2. — Kraków, 1993. — S. 164).

77 Провінціал Польської провінції Ордену єзуїтів Мартін Гінча був у 1626-1627 р. префектом Луцького єзуїтського колеґіуму (див.: Шевченко Т. Викладачі Луцького єзуїтського колеґіуму (1608-1648) // Київська Старовина. — 2000, № 6. — С. 54).43. Hińcza Martin SJ 77. Złota korona abo kazanie na pogrzebie ...Xiężny Anny z Sztemberku Ostrogskiej... dnia 7 stycznia roku 1636 w kościele jarosławskim Societatis Jesu. — Kraków, W drukarni Dr Franciszka Cezarego 1636.

44. Wierowski W. Nieśmiertelności nagrobek... (на смерть Анни з Штемберка Острозької). — Kraków, 1636 (зберігається: BJ, nr 17821 І; мною de visu не проглянутий).

45. Monumentum gloriae magnis manibus Annae a Stembergk Ducissae in Ostrog... a ...juventute Collegii Jaroslaviensis Societatis Iesu erectum. — Cracoviae, In officina Andreae Petricovii 1638.

46. Piotrkowczyk Alexy. Pociecha z napomnieniem żałosnej ojczyźnie i miłym przyjaciołom w kazaniu na zacne klejnoty herbowe ...Jerzego z Ostroga Zasławskiego nad jegoż ciałem dana z ambony dubieńskiej w kościele u Ojców Bernardynów roku pańskiego 1636, dnia 10 grudnia. — Kraków, W drukarni Franciszka Cezarego [1636].

47. Koryczki J78. Heliades przy pogrzebie ... Książęcia Jego Mości Jerzego z Ostroga Zasławskiego ... roku 1636. — [?] (унікат Наукової Бібліотеки Львівського університету, № 622787; на сьогодні не знайдений).

48. Guczy Jan. Heliades abo Cory słoneczne przy pogrzebie... Książęcia Jego Mości Jerzego z Ostroga Zasławskiego ... roku 1636, dnia 18 grudnia w Zasławiu wystawione. — Kraków, W drukarni Dr Franciszka Cezarego 1636.

49. Guczy Jan. Wiersz na szczęśliwy przyjazd z cudzych krajów ... Książęcia Jego Mości Władysława Dominika na Ostrogu i Zasławiu, Hrabie na Tarnowie etc. — Kraków, W drukarni Dr Franciszka Cezarego [s.a.; 1637?].

50. Ostrowski Jakub. Kazanie przy exequiach ... (Софії з Острозьких Любомирської). — Kraków, 1638 (примірник з колекції стародруків Центрального державного історичного архіву України у Львові; на сьогодні не знайдений).

51. Kmita Mikołaj. Trzy matki urodzeniem, pobożnością, potomstwem ozdobione. — Kraków, W drukarni Chrysztopha Schedla 1639.78 Судячи з тексту панегірика, автор мав би належати до кола близьких слуг покійного кн. Єжи. Це дозволяє, своєю чергою, припустити його родинний зв'язок з іншим слугою Дому Заславських — згодом відомим воїном Криштофом Корицьким, генерал-майором коронного війська († 1671), який до смерті кн. Домініка († 1656) командував надвірним військом Заславських. Пор.: Majewski W. // PSB, t. 14, s. 139.52. Abrek Andreas79. Mulier sapiens... Catharina Zamościa, Ducissa ab Ostróg, comitissa in Tarnów etjaroslav ad imitandum orbi exhibita in Zamosci in exequiis Academicis. — Cracoviae, In officina Francisci Caesarii 1642.

53. Boxhornius Marcus Zuerius80. Oratio in excessum ... Principis Constantini Alexandri, Principis Ostrogiae, Ducis Zaslaviae etc. dicta in Academia Lugdunensi Batava die XV Julii, anno 1642. — Lugduni Batavorum, Ex officina Isaaci Commelini 1642.

54. Węgierski Andrzej81. Kazanie o wyznaniu wiary ku nauce, przestrodze i pocieszę chrześcijańskiej na pogrzebie ś. pamięci ... Xiężny Jej Mości Pani Marianny z Leszna Zasławskiej ... We Włodawie w kościele ewangelickim dnia 27 maja roku pańskiego 1642... — [друкарня не зазначена] [1642].

55. Latаlski Władysław. Thren pogrzebowy (на смерть Мар'яни з ЛещинськихЯнушової Заславської). — Leszno, 1642 (зберігається: BCz, 3586/П; мною de visu не проглянутий).

56. Abrek Andreas. Luctus Academiae Zamoscensis ex obitu... heroinae Catharinae Zamosciae, Ducissae ab Ostrog ... in anniversario obitus eiusdem ... patronae. — Zamosci, In officina Typografiae Academiae Zamoscensis 1643.

57. Abrek Andreas. Mulier virtutis ... Catharina Zamoscia, Ducissa ab Ostrog... anniversario obitus eiusdem die Octobris 6A.D. 1643 in exequiis Academicis. — Zamosci, In officina Typografiae Academiae Zamoscensis [1643].79 Біографічну довідку про ерудита й ученого, професора Замойської академії, львівського міщанина Апджея Абрека († 1656) див.: Knot А. // PSB. t. 1. S.18.

80 Марк Боксгорн (1612-1653), відомий німецький історик і ерудит, на час написання панегірика був професором Лейденського університету, де навчався раптово померлий княжич Костянтин (1620-1642).

81 Біографічну довідку про відомого кальвіністського проповідника й письменника Анджея Венґерського (1600-1649) див.: Nowy Korbut. T. 3. — S. 385-387. Згідно з цією довідкою, Венґерський походив із Познанського воєводства; за свідченням Кардашевича — народився в Острозі (Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. — S. 291).

82 Про плідного поета-панегіриста, офіційного історіографа та професора Краківської академії, львівського міщанина Станіслава Юзефа Бежановського (1628-1693) див.: Barycz H. // PSB, t. 2, s. 91-93.

Даний панегірик він написав, іще бувши бакалавром Краківської академії, де навчався, схоже, за матеріальної підтримки князів (панегірик підписано: «deditissimus cliens»). На припущення про можливий зв'язок із Домом Острозьких/Заславських наштовхує те, що кн. Василь Костянтин іще 1582 р. запросив якогось ксьондза Войтеха Бежановського на настоятельство до щойно відбудованого домініканського костьола в Острозі (Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski... — S. 112).

83 Каспер Лонцький був каноніком Тарновської колеґіати, що перебувала під опікою Острозьких/Заславських як власників Тарнова, а також служила місцем їхнього родинного поховання. На давній зв'язок Лонцьких із Домом Острозьких указує те, що ще у 1561 р. (!) лубенським війтом був Ян Лонцький (ЦДІАУК. — Ф. 25, оп. 1, спр. 3. — Арк. 38); пізніше як слуги Острозьких згадуються Войтех і Мартін Лонцькі.

84 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy... — S. 603, prz. 25.58. Bieżanowski Stanislaus82. Dolor lugentis Minervae in funere... Isidori Janussii Ducis in Ostrog et Zaslav... expressus anno a Portu Virginis 1649, die XV Martii. — Cracoviae, Apud Lucam Kupisz [1649].

59. Piotrkowczyk Alexy. Wyprawa żałobna Zakonu ś. Franciszka Ojców Bernardynów dusze ku wieczności, a dala z pałacu pod grobowiec ... Isidora Janusza z Ostroga na Zasławiu Xiążęcia w Tarnowie, przed pogrzebem ... ogłoszona. — Kraków, W drukarni wdowy Andrzeja Piotrkowczyka 1649.

60. Łącki Kasper83. Kwiat zwiędły Libany przez śmierć ... Na pogrzebie ... Janusza Izydora z Ostroga na Zasławiu Xiążęcia ... prezentowany w kolegiacie tarnowskiej... R.P. 1649, dnia 15 marca. — Kraków, W drukarni Łukasza Kupisza [1649].

61. Łącki Kasper. Pomiar w krótkim wieku życia długiego przy pogrzebie jaśnie oświeconej na Ostrogu i Zasławiu Xiężny Jej Mości św. pamięci Pani Zofiey Pudencyanny z Bobrku ... w kościele Ojców Bernardynów rzeszowskim RP 1649, dnia 4 stycznia. — Kraków, W drukarni Łukasza Kupisza [1649].

62. Janicki Jan Albin. Luna... Vladislai in Ostrog... in adventu sponsae... Cathańnae Sobieska... — 1650 (текст відомий мені лише за бібліографічною згадкою84).

63. Łącki Kasper. Nowy xiężyca ostrogskiego splendor z pożądanego przybysza ... Przydany do tego Wieszczek Fortuny kazaniem... przy obecności jaśnie oświeconego Xiążęcia Jego Mości Pana wojewody krakowskiego ... z kathedry R.P. 1650... ozdobiony, a teraz pociechom pożądanym ... Domu Ostrogskiego w R.P. 1651, dnia 10 miesiąca kwietnia życzliwie ofiarowany. — Kraków, W drukarni Łukasza Kupisza [1651].

64. Łącki Kasper. Wieszczek Fortuny kazaniem w dzień narodzenia Jana Świętego Krzciciela w kościele Ojców Bernardynów dubieńskim przy obecności jaśnie oświeconego Xiążęcia Jego Mości Pana wojewody krakowskiego ... z kathedry R.P. 1650. A teraz ... drukiem ogłoszony i pociechom ... Domu Ostrogskiego w R.P. 1651, dnia 10 miesiąca kwietnia życzliwie ofiarowany. — Kraków, W drukarni Łukasza Kupisza [1651].

65. Kanon Andreas SJ85. Flores sepulchrales inscńptionum... in ducali tumulo ... Annae Aloysiae Chodkieviciae, palatinae Vilnensis, Ducissae in Ostróg. — Cracoviae, In officina viduae Fr. Cesarii 1654.

66. Łącki Kasper. Winnica trojaka Ostrogska, Zaslawska, zawsze mężna, zawsze dzielna, zalecona pracą. Przy pogrzebowym akcie św. pamięci... Władysława Dominika na Ostrogu i Zasławiu Xiążęcia ...w kollegiacie tarnowskiej przed auditorem zacnym prezentowana R.P. 1657, dnia 29 stycznia. — Kraków, W drukarni wdowy Łukasza Kupisza [1657].85 Про єзуїтського поета-панегіриста й проповідника о. Анджея Канона (1613-1685), шляхтича з Волині, вихованця Острозького єзуїтського колеґіуму, див.: Grzebień L. SJ. Słownik jezuitów polskich. T. 5. — S. 72; Natoński B. // PSB, t.11, s. 610-611. До вміщеної тут інформації варто додати факт, який засвідчує службові зв'язки Канонів із Княжим Домом: згідно з реєстром подимного 1629 р., якийсь Себастян Канон тримав з руки кн. Анни Алоїзи Острозької село Колоденку в Луцькому повіті (Баранович Ол. Залюдненім... — С. 41).

Попередня     Головна     Наступна
Используются технологии uCoz