Додаток до Частини 1.1. Яковенко Наталя. Паралельний світ.


Попередня     Головна     Наступна
Додаток до Частини 1.1.


Шлюбні зв'язки княжих родин Острозьких, Заславських, Корецьких, Чорторийських, Санґушків, Збаразьких, Вишневецьких із зазначенням віровизнання подружжя та дати шлюбу (середина XVI — середина XVII ст.)161

Острозькі


Галшка Іллівна, католичка ~ 1) кн. Дмитро Санґушко, православний (1553); 2) Лукаш Ґурка, лютеранин (1555); 3) кн. Семен II Юрійович Слуцький, православний (1559);

Василь (Костянтин) Костянтинович , православний ~ Софія Тарновська, католичка (1553);

Януш, син Василя-Костянтина, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво 1579 р. ~ 1) Сузанна Середі, католичка (1582); 2) Катажина Любомирська, католичка (1597); 3) Теофіла Тарлувна, католичка (1612);

Костянтин, син Василя-Костянтина, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво 1583 р. ~ Олександра Василівна Тишкевичівна, православна (1579162); навернулася в католицтво одночасно з чоловіком163;

Олександр, син Василя-Костянтина, православний ~ Анна Костчанка, католичка (1592);

Галшка, дочка Василя-Костянтина, охрещена за православним обрядом (?), навернена в католицтво, рік навернення невідомий ~ 1) Ян Кишка, аріанин (1574); 2) кн. Криштоф Радзивил «Перун», кальвініст (1593);

Катерина, дочка Василя-Костянтина, католичка ~ кн. Криштоф Радзивил «Перун», кальвініст (1578);

Елеонора, дочка кн. Януша, католичка — 1) Гієронім Язловецький, католик (1601); 2) Ян Єжи Радзивил, католик (1609);

Евфрузина, дочка кн. Януша, католичка — кн. Олександр Заславський, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво (рік навернення невідомий, ймовірно — на час укладення шлюбу ще був православним164) (1605?165);

Софія, дочка кн. Олександра, католичка ~ Станіслав Любомирський, католик (1613);

Катерина, дочка кн. Олександра, католичка — Томаш Замойський, католик (1620);

Анна Алоїза, дочка кн. Олександра, католичка — Ян Кароль Ходкевич, католик (1620).161 Перелік складено головно на зіставленні праць: J. Wolff. Kniaziowie...; W. Dworzaczek. Genealogia. Tablice. — Warszawa, 1959; A. Boniecki. Herbarz polski...; а також відповідної інформації у PSB та в статтях: Dworzaczek W. Oblicze wyznaniowe...; Lulewicz H. Skład wyznaniowy..., де підсумовано давнішу літературу з проблеми. У випадках, коли однакову інформацію повторює кожне з цих видань, примітки не додаються, бо це надто перевантажило б обсяг тексту. Натомість при різночитаннях, а також стосовно фактів чи дат, які в згаданих працях не фіксуються або подані неточно, цс супроводжується приміткою.

162 Див. листи кн. Костянтина до Криштофа Радзивила «Перуна» про своє сватання: (Здитель, 12 XII 1578) і про очікуване весілля (Лососина, 10 VI 1579): AGAD, AR, dz. V, rps 11078, k. 63, 72. У Вольфа шлюб датується 1582 p. (Wolff J. Kniaziowie... — S. 357), у Влодзімєжа Дворжачка — перед 1583 р. (Табл. 165).

163 Див. згадку про навернення князя «разом зі своєю жінкою, а також з усім своїм двором... кілька днів тому» [una cum uxore sua atque id quidem tota aula sua... ante dies aliquot] у листі львівського архієпископа Яна Соліковського від 27 VII 1583: Annales Ecclesiastici / Continuat Augustinus Theiner. T. 3. — Romae, 1856. — P. 431.Заславські


Януш Кузьмич, православний ~ N. Кірдеївна, православна (між 1556-1562);

Ганна Кузьмівна, його сестра, православна — кн. Іван Федорович Чорторийський, православний (1547);

Януш Янушович, син Януша Кузьмича, охрещений за православним обрядом, навернений на кальвінізм (рік навернення невідомий), з 1603 p. католик166 — 1) кн. Олександра Романівна Санґушківна, православна (1577); пізніше, схоже, стала аріанкою167; 2) Мар'яна Лещинська, кальвіністка (1611168);

Софія Янушівна, дочка Януша Кузьмича, православна ~ 1) Олександр Загоровський, православний (перед 1577); 2) Федір (Фрідрих) Тишкевич, православний, з кінця 1590-х уніат (перед 1588);

Олександр, син Януша Янушовича і Олександри Санґушківни, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво (рік навернення невідомий, імовірно — на час укладення шлюбу ще був православним169) — кн. Евфрузина [Янушівна] Острозька, католичка (1605?170);

Костянтин, син Януша Янушовича і кн. Олександри Санґушківни, обряд охрещення невідомий, в зрілому віці католик — Анна Потоцька, навернена в католицтво кальвіністка171 (1612 або 1613);

Єлизавета, дочка Януша Янушовича і кн. Олександри Санґушківни, православна ~ 1) Ян Щасний Гербурт, католик (1601172); 2) Максиміліан Пшерембський, католик (1617);

Софія, дочка Януша Янушовича і кн. Олександри Санґушківни, православна — Ян Остроруґ, лютеранин, навернений у 1580-х на католицтво (бл. 1603);

Владислав Домінік, син Олександра [Янушовича], католик ~ 1) Софія Ліґензянка, католичка (1634); 2) Катажина Собеська, католичка (1650);

Констанція, дочка Олександра [Янушовича], католичка ~ Фердинанд Мишковський, католик (перед 1630).164 За твердженням Амбруаза Жобера (не підкріпленим посиланням на джерело), до конверсії кн. Олександра доклав зусиль майбутній уніатський митрополит Йосиф Велямін Рутський: A. Jobcrt. Od Lutra do Mohyly. Pobka wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648 / Przełożyła E. Sękowska. — Warszawa, 1994. — S. 261.

165 У Дворжачка помилково — 1622 p.(Табл. 165). Проте Каснер Твардовський у поховальному панегірику на честь кн. Олександра згадує про його одруження відразу після отримання титулу волинського каштеляна, тобто у 1605 p. (K. Twardowski. Katafalk... — Lwów, 1630).

166 Див. прим. №30.

107 На це припущення наштовхують ініційовані нею ексцеси під час поховання 1592 р. тіла брата Романа-Федора в Милецькому православному монастирі (див.: Акты Виленской Археографичсской Комиссии. — Т. 19. — №417, 426). Опосередкованим доказом може також служити факт існування у Заславі в останній чверті XVI ст. аріанського збору (Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu... — S. 255).

168 X. Andrzej Węgierski. Kazanie o wyznaniu wiary..., k. C. У Дворжачка — після 1609 p. (Табл. 165).

169 Див. прим. №164.

170 Див. прим. №165.

171 Про її навернення в католицтво ще під час першого заміжжя за Станіславом Ґольським († 1612) див.: Simon Okolski. Orbis Polonus. — T. 1. — P.551.

172 Саме цим роком датовано весільний панегірик Шимона Пекаліда Epithalamium in nuptiis (Leopoli 1601).
Корецькі


Богуш Федорович, православний ~ 1) кн. Ганна Андріївна Санґушківна, православна (1545); 2) Марія Василівна Чапличівна, православна (після 1546);

Юхим Богушович , син Богуша Федоровича, православний ~ Ганна Іванівна Ходкевичівна, православна (1582173); пізніше перейшла фазу захоплень кальвінізмом, антитринітаризмом і навіть юдаїзмом, аж врешті 1600 р. повернулася до православного обряду174;

Самійло, син Юхима Богушовича, православний, з 1617 р. уніат175 ~ Катерина Могилянка, православна (1615176), перед смертю повернулася на унію (?)177;

Кароль, син Юхима Богушовича, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво між 1608-1613 рр. ~ Анна Потоцька, кальвіністка, навернена в католицтво перед 1612 р.178 (після 1615);

Анна-Марцибелла, дочка Юхима Богушовича, православна (уніатка?)179 ~ 1) Миколай Глібович, католик (1606180); 2) Ян Раковський, католик (бл. 1634);173 Датується за передшлюбною угодою, де час весілля призначено на липень 1582 р. (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 291).

174 Її релігійні пошуки є фабулою одного з «чуд», описаних у Петра Могили: Архив ЮЗР. — Ч. І, т. 7. — С. 66-68.

175 Про це детальніше див. на початку тексту.

176 Czamańska I, Rycerz w lochach Jedykuły i jego bogdanka. Prawdziwe i literackie losy księcia Samuela Koreckiego // Varia szkolne / Pod red. Beaty Gromadzkiej. — Swarzędz, 2000. — S. 125.

177 Див. вище натяк Шимона Окольського. її чоловік, кн. Самійло, повернувся з полону навесні 1618 р., а в листопаді цього ж року Катерина Могилянка померла (Czamańska І. Rycerz w lochach... — S. 128), тобто це могло статися, коли сталося, лише в цей час.

178 Див. прим. №171.

179 Вірогідність православного (найімовірніше, в унійному варіанті) обряду сестер Анни-Марцибслли, Лавінії, Ізабелли й Гелени Корецьких підтверджується а) православ'ям обох батьків, б) тим, що їхня п'ята сестра Софія (під іменем Серафини) була ігуменею Корецького православного монастиря, в) тим, що Анна-Марцибелла, захворівши 1626 р., зверталася до чудотворного образу Богородиці в Жировицькому василіанському монастирі (її власноручний запис про це в монастирській книзі чуд: ЛБ НАНУ, Відділ рукописів, ф. Б-ка Василіан у Львові, МВ- 393, арк. 148 зв.).Лавінія, дочка Юхима Богушовича, православна (уніатка?) — кн. Ян Альбрихт Радзивил, католик (1614);

Ізабелла, дочка Юхима Богушовича, православна (уніатка?) — кн. Миколай Чорторийський, католик (1617);

Гелена, дочка Юхима Богушовича, православна (уніатка?) ~ Мартін Калиновський, католик (1624);

Анна, дочка Самійла [Юхимовича], уніатка181 ~ Анджей Лещинський, кальвініст (1636);

Самуель-Кароль, син Кароля [Юхимовича], католик ~ 1) Мар'яна Ліґензянка, католичка (1645); 2) Софія Опалінська, католичка (1651);

Евфрузина, дочка Кароля [Юхимовича], католичка ~ Даніель Стемпковський, католик (1647 182).


Санґушки (Несухоїзька гілка)


Дмитро Федорович, син Федора Андрійовича, православний — кн. Галшка Іллівна Острозька, католичка (1553);

Роман Федорович, його брат, православний ~ Олександра Григорівна Ходкевичівна, православна (1558 або 1559183);

Федора Федорівна, їхня сестра, православна — Петро Богданович Загоровський, православний (1549);

Олександра Романівна, дочка Романа Федоровича, православна ~ кн. Януш Янушович Заславський, охрещений за православним обрядом, на час укладення шлюбу, вірогідно, кальвініст (1577); кн. Олександра згодом, схоже, навернулася на аріанство184;180 Дата весілля (1 II 1606) точно вказана Самійлом Маскевичем: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów. (Wiek XVII) / Opracował Alojzy Sajkowski. — Wrocław, 1961. — S. 99.

181 Це опосередковано підтверджується приналежністю до Унії її батьків та місцем поховання — в католицькому костьолі в Чорторийську, зафундованому її чоловіком-протестантом (Kowalska H. // PSB. T. 17. — S. 104).

182 Дату шлюбу згадано: Radzywiłł A.S. Pamiętnik... — T. 3. — S. 11.

183 Датується за листом 25 III 1559 сестер Олександри і Ганни Ходкевичівен про зречення прав на спадщину у зв'язку з заміжжям (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 629-632).

184 Див. прим. №167.Федора Романівна, дочка Романа Федоровича, охрещена в православному обряді, пізніше віровизнання невідоме ~ 1) Станіслав Радзимінський, католик (після 1583); 2) кн. Олександр Пронський, навернений з православ'я католик, потім, з-перед 1585 р., кальвініст (перед 1593); 3) Анджей Лещинський, кальвініст (1596).Санґушки (Кошерська гілка)


Ганна І Андріївна, дочка Андрія Михайловича і Ганни Хребтовичівни, православна — 1) Іван Єловицький, православний (перед 1545); 2) кн. Богуш Корецький, православний (1545); 3) кн. Андрій Соколинський, православний? (після 1563)185;

Ганна II Андріївна, дочка Андрія Михайловича і кн. Богдани Мстиславської, охрещена в православ'ї, навернена в католицтво у 1590-х — Миколай Павлович Сапєга, кальвініст (православний?)186 (1563);

Лев Олександрович, син Олександра Андрійовича і кн. Анастасії Жилинської, православний — Ганна Миколаївна Остиківна, православна (кальвіністка?187) (1565 188);

Григорій Львович, син Льва Олександровича, православний — кн. Софія Ярославівна Головчинська, православна, згодом уніатка189 (бл. 1593);185 Цей шлюб (без дати) згадується лише: Викторовский П.Г. Западнорусские дворянские фамилии... — С. 171. Ні Вольф, ні Радзимінський (Monografia XX. Sanguszków) його не фіксують. Орієнтовна дата, коли такий шлюб теоретично міг би відбутися, проставлена за статтею про кн. Соколинських у Вольфа.

186 Див. відповідний епізод і прим. 45.

187 Народилась у мішаній родині: батько, Миколай Остик, був кальвіністом, а мати, ки. Ганна Романівна Любецька, православною.

188 Датується за скаргою кн. Олександра Чорторийського від 7 III 1564, на дочці якого за попередньою угодою мав одружитися Лев Санґушко, а тим часом батько за нього «иншую панну в малженство єднаєт»; скандал тривав до першої половини 1565 р. (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 49, 636-637).

189 За твердженням Вольфа, кн. Софія у другому шлюбі (з 1603 р., за Станіславом Мнішком) навернулася в католицтво, доказом чого є її поховання в Сокальському бернардинському монастирі (Kniaziowie... — S. 446-47). Факт поховання, однак, не є надійним доказом; більш вірогідно, що княгиня прийняла унійний обряд, тим більше, що уніатом до самої смерті († 1622) залишався її батько (див. його біограм: Spieralski Z. // PSB. T. 9. — S. 596).Адам-Олександр, син Григорія Львовича, охрещений за православним обрядом, згодом навернений у католицтво, рік навернення невідомий ~ Катажина Уханська, католичка (1615);

Ганна, дочка Григорія Львовича, охрещена за православним обрядом, згодом навернена в католицтво (?), рік навернення невідомий ~ Єжи Красицький, католик (1621).Санґушки (Ковельська гілка)


Григорій Васильович, син Василя Михайловича, православний ~ Анастасія Іванівна Горностаївна, кальвіністка (православна?190) (1552);

Ганна Василівна, його сестра, православна — кн. Юрій Головня-Острожецький, православний (1542);

Марина Василівна, їхня сестра, православна ~ Миколай Кунча, католик (кальвініст?) (перед 1559);

Магдалена Василівна, їхня сестра, православна — 1) Іван Кміта-Стретович, православний (перед 1554); 2) Григорій Волович, православний191 (між 1569-1571);

Андрій Григорович, син Григорія Васильовича, православний — Софія Павлівна Сапєжанка, православна (після 1571);

Федора Григорівна, дочка Григорія Васильовича, православна — 1) Зиґмунт Матушович Ґедройц, католик (після 1571); 2) Петро Стабровський, кальвініст (перед 1584);

Семен Самуель, син Андрія Григоровича, охрещений у православному обряді, згодом католик-конвертит, рік конверсії невідомий — 1) Анна Завишанка, католичка (після 1604); 2) Гелена Корвін-Ґосевська, католичка (1627);190 Її брати Гаврило Іванович та Остафій Іванович були кальвіністами: Merczyng H. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej. — Warszawa, 1905. — S. 128.

191 Похований у Києво-Печерському монастирі, що традиційно підкреслювало заслуги перед Православною Церквою. Згадка про це поховання: Temtourgema lubo cuda... Ojca Athanasiusa Kalnofojskiego... — W drukarni Kijowo-Picczarskicj R.P. 1638. — S. 190. У Дворжачка (за Мерчинґом) — помилково кальвініст: Dworzaczck W. Oblicze wyznaniowe... — S. 48.Гелена, дочка Андрія Григоровича, православна — кн. Криштоф Жижемський, православний?192 (перед 1618?);

Ян Владислав, син Семена Самуеля і Анни Завишанки, католик ~ кн. Анна Радзивилівна, католичка (1646?);

Катажина, дочка Семена Самуеля і Анни Завишанки, католичка ~ Ян Стеткевич, православний193 (перед 1638);

Кристина, дочка Семена Самуеля і Анни Завишанки, католичка — Ян Миколай Рудоміна-Дусятський, католик (після 1638 194);

Евфрузина, дочка Семена Самуеля і Анни Завишанки, католичка ~ Єжи Шверин, лютеранин? (після 1638).


Чорторийські (гілка на Чорторийську)


Олександр Федорович, православний ~ Магдалена Деспотівна, православна (1551);

Михайло Олександрович, син Олександра Федоровича, православний ~ Софія Юріївна Ходкевичівна, кальвіністка?195 (1571 196);192 Мінський земський підсудок кн. Криштоф Жижемський був сином православного кн. Яроша Жижемського і кн. Христини з відомої православною ревністю родини кн. Соломсрецьких (Wolff J. Kniaziowie... — S. 453).

193 Оршанський хорунжий Ян Стеткевич був братом благодійника православних монастирів Білорусі й патрона Києво-Могилянської колеґії Богдана Стеткевича, якому присвячено виданий 1636 р. у Лаврській друкарні панегірик «Tńgonus radości...»; дочка Богдана Гелена згодом стала дружиною Івана Виговського.

194 Кристина й Евфрузина, на відміну від старшої сестри, були видані заміж після смерті батька († 1638); у жалобному панегірику згадуються ще як «панни»: Andrzej Hączel Mokrski. Pogonią żałobna... Symona Samuela Lubartowicza Sanguszka, Хсіа z Kowla.. . — W Wilnie, w drukarni SJ r.P. 1639. — K. D v.

195 Батько Софії, троцький каштелян Юрій Ходкевич († 1569), був православним, а мати, Євгенія Горностаївна, кальвіністкою. На особливу стійкість кальвіністської традиції в родині Горностаїв вказує не лише віросповідання братів Євгенії — Гаврила та Остафія, але й той факт, що Горностаї аж до вигасання роду в 1630-х залишались активними поширювачами кальвінізму на Київщині (пор.: Rulikowski E. Opispowiatu kijowskiego / Wyd. M. Dubiccki. — Kijów-Warszawa, 1913. — S. 123-129).

196 Дата шлюбу засвідчена у весільному панегірику: Trzecicski Andrzej. De nuptiis solennibus Michaelis Czartoriscii Ducis et Sophiae Chodkieviciae... — Cracoviae 1571.Марина Олександрівна, дочка Олександра Федоровича, православна — Андрій Павлович Сапєга, православний (1569); близько 1584 р. Андрій Сапєга навернувся у католицтво;

Михайло Михайлович, син Михайла Олександровича, православний ~ кн. Ганна Соколинська, православна (1593)197;

Юрій Михайлович, син Михайла Олександровича, православний — 1) Ядвіґа Фальчевська, католичка (1599198); 2) Федора Костянтинівна Колпитовська, православна (1613); 3) Сузанна Борзобагата-Красенська, православна (1618)199;

Софія Михайлівна, дочка Михайла Олександровича, православна200 — Вацлав Боговитин-Шумбарський, православний (перед 1589).


Чорторийсъкі (гілка на Клевані)


Іван Федорович, православний ~ кн. Ганна Кузьмівна Заславська, православна (1547);

Федора Федорівна, його сестра, православна ~1) Михайло Михайлович Свинюський, православний (перед 1553); 2) Балцер Ґнівош, католик (між 1563-1567);197 За Вольфом, кн. Михайло номер близько 1600 p. bezpotomny i prawdopodobnie bezienny (c. 28). Тим часом у скарзі Василя Васильовича Загоровського до Луцького гродського суду 22 IX 1593 на кн. Магдалену Соколинську йдеться про порушення нею передшлюбної угоди з Загоровським: «слова не здержавши, оную девку свою княжну Ганну за єго милость князя Чорторыского в стан малженский отдала» (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 453). Оскільки інших нежонатих повнолітніх Чорторийських на цей час не було, то мова йде, найвірогідніше, про князя Михайла.

198 У Вольфа шлюб помилково датується 1601 або 1602 р. (с.28). Згадку про весілля під 1599 р. див. у прим. 89.

199 Другий і третій шлюби згадуються лише в роботі Вікторовського «Западнорусские дворянские фамилии...». Обидва шлюби справді мали місце, причому другий супроводжувався гучним скандалом, оскільки йому не передувало формальне розлучення з Колпитовською; православне віровизнання обох дружин випливає з матеріалів судової справи: Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 542-565. Уточнення помилки в даті смерті кн. Юрія Михайловича (за Вольфом, † 1606) диб. у прим. №125.

200 Див. виголошену 1618 р. на її похоронах проповідь Лаврентія Зизанія «Поучение при погребе Софиеи княгини Чарторыской». Опубл.: Крыловский А.С. Львовское Ставропигиальное Братство. Опыт церковно-исторического исследования. — Киев, 1904. — Приложения, №28.Анастасія Федорівна, їхня сестра, православна — Петро Богданович Хребтович, православний (1560);

Іван (Януш) Іванович, син Івана Федоровича, православний — Єва Боркулабівна Корсаківна, кальвіністка? (перед 1581);

Юрій Іванович, син Івана Федоровича, православний, згодом уніат ~ 1) кн. Олександра Андріївна Вишневецька, кальвіністка ? (бл. 1580); 2) Галшка Головинська, православна201 (після 1612);

Ганна Іванівна, дочка Івана Федоровича, православна — 1) Іван Лесницький, православний (перед 1568); 2) Олександр Хрінницький, православний (1580-ті?);

Олена Іванівна, дочка Івана Федоровича, православна — Остафій Іванович Горностай, кальвініст202 (1568);

Катерина Іванівна, дочка Івана Федоровича, православна ~ Василь Петрович Загоровський, православний (1571 203);

Олександра Янушівна, дочка Януша Івановича, православна204 ~ 1) Криштоф Лабунський, кальвініст?205 (кінець 1580-х?); 2) Миколай Єловицький, православний (1595); 3) Василь Петрович Семашко, православний206 (перед 1608);201 На стійкість православного віросповідання у родині волинських зсм'ян Головипських промовисто вказує, серед іншого, тотальне переважання православних хресних імен (пор.: Boniecki A. Herbarz polski. — Т. VII. — S. 312).

202 Див. прим. №№190 і 195.

203 Датується за свідченням священика, який вінчав молодих 23 I 1571 (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 344).

204 Непрямим доказом її обряду може служити те, що, згідно з заповітом кн. Януша († 1581), вона виховувалася не при матері, а при бабі — кн. Ганні Кузьмівні Заславській, тобто в православному оточенні (пор.: Wolff, S.31).

205 Прямих свідчень про віровизнання Криштофа Лабунського немає; опосередкованим доказом може служити існування у Лабуні, містечку Лабунських, кальвінського збору починаючи від 1581 р. й до XVII ст. (Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wolyniu... — S. 253).

206 Належав до однієї з двох православних гілок роду Семашків (пор. генеалогічну таблицю й коментар: Kamieński A. Kańera rodu Semaszków w XV — XVII wieku // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica. — 1989. — T. 3. — S. 179-201). Як благодійник Православної Церкви, похований у Києво-Печерському монастирі: Teratourgema lubo cuda ... Ojca Athanasiusa Kalnofojskiego... — W drukarni Kijowo-Pieczarskiej R.P. 1638. — S. 190.Миколай Єжи, син Юрія Івановича і кн. Олександри Вишневецької, охрещений у православ'ї, згодом католик, рік навернення невідомий — кн. Ізабелла Корецька, православна (уніатка?)207 (1617);

Софія, дочка Юрія Івановича і Галшки Головинської, православна (уніатка?) ~ Казимир Пісочинський, православний?208 (перед 1648);

Міхал Єжи, син Миколая Єжи, католик ~ Розина Екенберґ, католичка (1646).


Збаразькі


Миколай Андрійович, православний ~ 1) N. Козечанка, православна (перед 1550); 2) Ганна Деспотівна Зеновичівна, православна (1553-1554);

Стефан Андрійович, його брат, охрещений у православному обряді, з 1560-х кальвініст, перед смертю († 1585) конвертиткатолик — 1) Ганна Заберезинська, католичка (1547); 2) кн. Анастасія Мстиславська, православна (1559); 3) Дорота Андріївна Фірлеївна, кальвіністка (1581);

Юрій Андрійович, їхній брат, православний, потім католикконвертит, час навернення невідомий ~ 1) Щасна Юріївна Насиловська, католичка? (1555); 2) Варвара Михайлівна Козинська, православна (1577);

Владислав Андрійович, їхній брат, православний, потім аріанин209, час навернення невідомий ~ Софія Пшилуська, аріанка (початок 1570-х);

Маргарита Андріївна, їхня сестра, православна ~ Станіслав Чермінський, католик? (перед 1555);

Єлизавета Андріївна, їхня сестра, православна ~ 1) Вацлав Баворовський, католик (1540-і?); 2) Валентій Вкринський, католик? (після 1555);

Януш Миколайович, син Миколая Андрійовича та N. Козечанки, охрещений у православному обряді, навернений у католицтво перед 1579 p.210 — кн. Ганна Матвіївна Четвертенська, православна (перед 1572);

Маруша Миколаївна, дочка Миколая Андрійовича та N. Козечанки, православна211 — Василь Петрович Загоровський, православний (1564212);

Петро Стефанович, син Стефана Андрійовича і Ганни Заберезинської, охрещений у православному обряді, згодом, найімовірніше, кальвініст, час навернення невідомий ~ Барбара Спитківна Йорданівна, кальвіністка (1564);

Барбара Стефанівна, дочка Стефана Андрійовича і Дороти Фірлеївни, католичка?213 ~ Габріель Тенчинський, католик (1602);

Маруша Юріївна, дочка Юрія Андрійовича і Щасної Насиловської, католичка ~ Миколай Нарушевич, кальвініст (1581);

Анастасія Юріївна, дочка Юрія Андрійовича і Щасної Насиловської, католичка — Роман Волович, кальвініст (перед 1591);

Галшка Юріївна, дочка Юрія Андрійовича і Варвари Козинської, православна? ~ Людвік Менкіцький, католик? (між 1591-1600);

Катерина Юріївна, дочка Юрія Андрійовича і Варвари Козинської, православна? ~ Миколай Белжецький, аріанин (перед 1602);

Костянтин 214, син Владислава Андрійовича, аріанин? ~ Барбара Ходоровська, кальвіністка? (1590-ті);207 Див. прим. №179.

208 Прямої згадки про обряд Казимира Пісочинського мною не знайдено. Опосередкованим доказом є віровизнання його більш помітного брата — кам'янецького (1632-1635) і київського (1635-1646) каштеляна Олександра Пісочинського (згадка про це: Chłapowski K. Elita senatorskodygnitarska... — S. 37).

209 Dobrowolska W. Mlodość... — S. 37.

210 Див. міркування Ванди Добровольської: Ibidem. — S. 39.

211 За висловом уніатського митрополита Іпатія Потія, «schyzmatyczka i wielka przeciwniczka jedności świętej» (лист до Льва Сапєги від 16 V 1602: Archiwum Domu Sapiehów, wydane staraniem rodziny. T.1: Listy z lat 1575-1606 / Opr. A. Prochaska. — Lwów, 1892. — S. 320).

212 Датується за псрсдшлюбною угодою від 10 VII 1564, де час весілля призначено «на ден свята римского светого Михайла», тобто на 29 IX 1564 (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 77).

213 Народжена 1582 р. матір'ю-кальвіпісткою, але після смерті матері († 1591) виховувалась при третій і четвертій дружииах-католичках Криштофа Радзивила «Перуна». Про відсилку дівчинки на двір Радзивила див. лист її вітчима, Льва Сапєги, від 29 III 1591: Archiwum Domu Radziwiłłów / Wyd. A. Sokołowski. — Kraków, 1885. — S. 209.

214 Число і порядок старшинства дітей кн. Владислава Збаразького, який часто плутають у відповідній літературі, подаю за додатком до екстракту з київських земських книг 1646 p.: Lenia Хсіа Władysława Zbaraskiego (BJ, rps 4503, k. 75 v.).Петро, син Владислава Андрійовича, лютеранин215, після 1595 р. нібито навернений у католицтво216 ~ кн. Єва Вишневецька, православна (1593); пізніше навернута разом з чоловіком;

Стефан, син Владислава Андрійовича, лютеранин, потім католик-конвертит, час навернення невідомий ~ Катажина Сулимівна, католичка? (1602);

Катерина, дочка Владислава Андрійовича, аріанка? ~ Щасний Харленський, католик?217 (1588);

Магдалена, дочка Владислава Андрійовича, аріанка? ~ Вацлав Шемет, кальвініст (1590-ті?).


Вишневецькі (старша гілка)


Андрій Іванович, православний, згодом кальвініст, час навернення невідомий ~ Євфимія Вербицька, католичка (1562);

Костянтин Іванович, його брат, православний — Анна-Ельжбета Сверщівна, католичка? (перед 1564);

Катерина Іванівна, їхня сестра, православна — Григорій Олександрович Ходкевич, православний (бл. 1539);

Олександра Іванівна, їхня сестра, православна ~ 1) Іван Шимкович, православний (1555); 2) Миколай VII Радзивил, кальвініст (перед 1573)218;

Ганна, дочка Андрія Івановича, кальвіністка, навернена в католицтво, рік навернення невідомий ~ Миколай Павлович Сапєга, кальвініст (православний ?)219 (1581?);215 Зіставлення доказів на користь лютеранського обряду Петра і Стефана Владиславичів див.: Dobrowolska W. Mlodość... — S. 42. 216 Це — свідчення Нссецького, яке потребує перевірки (Niesiecki. — T. X — S. 117).

217 Католицький обряд київського підкоморія (1581-1602) Щасного Харленського не є безсумнівним. На цю думку наштовхує те, що його друга жінка, Гелена Дорогостайська, теж походила з протестантської родили Монвидів-Дорогостайських (див. судовий процес 1604-1606 рр. за звинуваченням її в убивстві чоловіка: Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 494-520). Принагідно зауважу, що Гелена, одна з сестер Павла Дорогостайського, не зафіксована в дотеперішніх генеалогічних довідниках (пор. генеалогічну таблицю: Seredyka J. Księżniczka і chudopachotek... — S. 15).

218 Уточнення стосовно цього шлюбу див.: Seredyka J. Księżniczka i chudopachotek... — S. 21 przyp. 49.

219 Див. прим. №45.Олександра, дочка Андрія Івановича, кальвіністка? ~ 1) кн. Юрій Чорторийський, православний, згодом уніат (бл. 1580);

2) Ян Лагодовський, католик (1605);

Софія, дочка Андрія Івановича, кальвіністка ~ 1) Ян Пац, кальвініст (1592); з 1598 р. католик-конвертит220; 2) Криштоф Вацлав Шемет, кальвініст (1614);

Галшка-Євфимія, дочка Андрія Івановича, кальвіністка, навернена у католицтво 1587 р. ~ Миколай-Криштоф Радзивил «Сирітка», на час одруження католик-конвертит (1584);

Костянтин, син Костянтина Івановича, охрещений за православним обрядом, навернений у католицтво бл. 1595 р.221 ~ 1) Ганна Василівна Загоровська, православна (після або наприкінці 1588222); 2) Уршула Мнішківна, католичка (1603);

3) Катажина Корняктівна, католичка?223 (між 1626-1627); 4) Гелена224 Струсівна, католичка (1638);

Ганна, дочка Костянтина Івановича, католичка? — Ян Замойський, католик (перед 1593);

Януш, син Костянтина [Костянтиновича] і Ганни Загоровської, католик — Євгенія Катажина Тишкевичівна, католичка (1627);

Мар'яна, дочка Костянтина [Костянтиновича] і Ганни Загоровської, православна?225 ~ Якуб Собеський, католик (1620);

Гелена, дочка Костянтина [Костянтиновича] і Ганни Загоровської, православна? — Станіслав Варшицький, католик (1631);220 SeredykaJ. Księżniczka i chudopachotek... — S. 18, przyp. 25-27.

221 Chłapowski K. Elita senatorsko-dygnitarska... — S. 66.

222 В судовому позові від імені її матері кн. Маруші Збаразької, поданому до Володимирського гродського суду 1IV 1588, Гайна Загоровська ще названа «панною» (Архив ЮЗР. — Ч. VIII, т. 3. — С. 348).

223 Походила з мішаної родини, її мати, Анна Дідушицька, була католичкою, а батько, грецький купець Костянтин Корнякт, належав до східного обряду. Як фундатор, похований 1603 р. у т. зв. Волоській (православній) церкві у Львові.

224 У Дворжачка помилково «Кристина» (Табл. 176).

225 На вірогідність православного віросповідання кн. Мар'яни та її сестри Гелени вказує 1) віросповідання матері, 2) той факт, що після ранньої смерті матері († перед 1603) обох дівчаток виховувала баба, кн. Маруша Збаразька, відома зі своєї войовничої православної позиції (див. прим. №211).Єжи, син Костянтина [Костянтиновича] і Уршули Мнішківни, католик ~ Евфрузина Евлалія Тарновська, католичка (1639?);

Теофіла, дочка Костянтина [Костянтиновича] і Уршули Мнішківни, католичка ~ Петро Шишковський, католик (перед 1641).


Вишневецькі (молодша гілка)


Михайло Олександрович, православний ~ Галшка Юріївна Зеновичівна, кальвіністка226 (бл. 1560-1561);

Олександр Олександрович, його брат, православний — Олександра Андріївна Капустянка, православна (перед 1565);

Стефанія Олександрівна, їхня сестра, православна ~ Лукаш Куреницький, православний (1558);

Олександр Михайлович, син Михайла Олександровича, православний ~ Олена Єловицька, православна (між 1584-1594)227;

Михайло Михайлович, син Михайла Олександровича, православний — Раїна Могилянка, православна (1603);

Юрій Михайлович, син Михайла Олександровича, охрещений у православному обряді, якийсь час протестант (кальвініст ?); бл. 1606 р. навернувся в унію; перед смертю, можливо, став римо-католиком228 ~ Федора Чапличівна, аріанка?229 (початок 1600-х);226 Була дочкою полоцького (з 1566) і смоленського (з 1579) каштеляна Юрія Зеновича, кальвініста, і Софії Іванівни Глібовичівни, дочки віденського воєводи Івана Глібовича, кальвініста. Це коло див. у заповіті Зеновича: Augustyniak U. Testamenty ewangelików reformowanych... — S. 24-35.

227 Ненадійна інформація про цей шлюб: Żychliński T. Zlota księga szlachty polskiej. — T. V. — S. 218. В інших джерелах згадок не виявлено.

228 Про прийняття ки. Юрієм унії див. прим. 8. Ймовірна конверсія на католицтво (але унія тут могла бути ототожнена з римським обрядом) — в Окольського: Fidem Catholicam Romanom... reiectu ritu Graeco, erroribus haereticorum in Russia ingravato, amplexatus est (Simon Okolski. Orbis Polonus. — T. 1. — P. 529).

229 Вірогідно, дочка київського каштеляна (1585-1608) Івана Чаплича-Шпановського, на що опосередковано вказує перехід після його смерті київського каштелянства у 1609 р. до рук зятя, кн. Юрія. Протестантський обряд закоріпився у родині Чапличів з 1570-х років; у першій половині XVII ст. Чапличі були головними протекторами аріан на Волині.Марина Михайлівна, дочка Михайла Олександровича, кальвіністка? — кн. Федір Григорович Друцький-Горський, кальвініст? (перед 1594);

Софія Михайлівна, дочка Михайла Олександровича, кальвіністка? ~ Ян Остафій Тишкевич, православний, пізніше уніат?230 (перед 1594);

Адам Олександрович, син Олександра Олександровича, православний ~ Олександра Іванівна Ходкевичівна, аріанка?231 (1600);

Єва Олександрівна, його сестра, православна, згодом навернена в католицтво разом з чоловіком — кн. Петро Збаразький, лютеранин, після 1595 р. католик232 (1593);

Ярема Міхал, син Михайла Михайловича, охрещений у православному обряді, з 1632 р. католик-конвертит233 ~ Гризельда Замойська, католичка (1639);

Анна, дочка Михайла Михайловича, православна234 — Збіґнев Фірлей, католик (1638);

Христина, дочка Адама Олександровича, православна — 1) Миколай Єло-Малинський, уніат?235 (бл. 1623); 2) Петро Данилович, католик (після 1629).230 Православне віровизнання з пізнішим переходом до унійного обряду виразніше зафіксоване на прикладі брата Остафія Тишкевича — великого литовського підскарбія Федора (Фрідриха) Тишксвича. Див.: Chodynicki K. Kościół prawosławny... — S. 412.

231 Див. прим. №29.

232 Див. прим. №№215 і 216.

233 Ця дата конверсії вважається усталеною (пор.: Tomkiewicz W. Jeremi Wiśniowiecki. — S. 6), хоча єзуїт Анджей Канон у панегірику пам'яті князя 1653 р. пише, що він перейшов на римо-католицький обряд під час навчання у Львівській єзуїтській колеґії старанням о.Сенявського (Seniaviano Socictatis Jezu), тобто в другій половині 1620-х (Kanon А. Classicum sepulcrale... — Cracoviae 1653).

234 Обряд кн. Анни прямо не згадується, проте найвірогідніше — це православ'я, бо після смерті матері, Раїни Могилянки († 1619), дівчина виховувалась у домі православної тітки Марії Могилянки (згадка про цс: Radzywiłł A.S.. Pamiętnik... — T. l, S. 483). Про віровизнання ще однієї з сестер Могилянок Анни («схизматичка») є пряма згадка під 1636 р.: Relacje nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. T. 2. — Berlin-Poznań, 1864. — S. 253.

235 На користь стійких унійних симпатій у родині Єло-Малинських промовляє той факт, що Остафій Єло-Малинський у 1607-1620 рр. був луцько-острозьким унійним владикою. Див. теж інших Єло-Малинських уніатів: Пам'ятки. Архів Української Церкви. Т. 3, вип. 1: Документи до історії унії кінця XVI — першої половини XVII ст. / Упор. М.В.Довбищенко. — К., 2001. — С. 134, 233, 279.

Попередня     Головна     Наступна
Используются технологии uCoz